Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Klukowie

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami

Zasiłek rodzinny.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • osobie uczącej się – oznacza to osobę pełnoletnią  uczącą  się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią, lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

Do jakiego wieku dziecka przysługuje zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 1. 18 roku życia lub
 2. do ukończenia 21 roku życia, jeżeli uczy się w szkole (ale nie w szkole wyższej), albo
 3. do ukończenia 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się do ukończenia 24 roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej.

Jakie dochody uprawniają do zasiłku?

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód netto rodziny z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, w przeliczeniu na osobę, nie przekracza kwoty 674 zł, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 764 zł.
Do ustalenia dochodu niezbędnym dokumentem jest zaświadczenie z urzędu skarbowego.

Jaka jest wysokość zasiłku rodzinnego?

 • 89 zł na dziecko w wieku do 5 lat,
 • 118 zł w wieku od 6-18 lat ,
 • 129 zł w wieku 19-24 lata.

Do zasiłku przysługują dodatki z tytułu:

 • urodzenia dziecka – jednorazowo w wysokości 1000 zł na każde dziecko, w terminie do ukończenia pierwszego roku życia dziecka.
  Od 31 marca 2010 r., przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną, potwierdzającego co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przez lekarza ginekologa lub położną.
  Od 1 stycznia 2012 r., przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka („becikowe”), jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.
  Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób, które wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka.
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł miesięcznie
 • samotnego wychowywania dziecka, na które nie ma możliwości zasądzenia alimentów (gdyż ojciec dziecka nie żyje lub jest nieznany) – dodatek przysługuje w wysokości 185 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370 zł na wszystkie dzieci, a na dziecko niepełnosprawne 265 zł, nie więcej niż 530 zł na wszystkie dzieci,

Uwaga:
Osoba mająca zasądzone świadczenie alimentacyjne, którego egzekucja jest choćby w części nieskuteczna, może ubiegać się o przyznanie świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.

 • wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – dodatek przysługuje w wysokości 90 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci, rodzin w których jest co najmniej troje dzieci uprawnionych do zasiłku rodzinnego,
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 80 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 100 zł w wieku powyżej 5 roku życia do  24 roku życia,
 • rozpoczęcia roku szkolnego – jednorazowo, w wysokości 100 zł na dziecko,
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – który przysługuje:
  • w związku z dojazdem do szkoły ponadgimnazjalnej (w tym także artystycznej) – w wysokości 63 zł miesięcznie albo
  • w związku z zamieszkaniem w internacie, bursie, stancji przez dziecko uczące się w szkole ponadgimnazjalnej lub artystycznej, a także w szkole podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka niepełnosprawnego – w wysokości 105 zł miesięcznie.
powrót