Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Klukowie

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Stypendium szkolne

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie gminy Klukowo znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna, zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej – tekst jednolity (Dz. U. z 2019r. poz. 1507 z późniejszymi zmianami) tj. 528,00zł.

Zgodnie z § 8 pkt 1 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów Gminy Klukowo, stypendium szkolne może być przyznane w wysokości od 80 % do 100 % kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2220 ze zm.) przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie od 61 % do 100 % kwoty o której mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1507 ze zm.).

Zgodnie z § 8 pkt 1 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów Gminy Klukowo, stypendium szkolne może być przyznane w wysokości do 200% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2018 poz. 2220 ze zm.) przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie do 30% kwoty o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2019 poz. 1507 ze zm.);

Zgodnie z § 8 pkt 1 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów Gminy Klukowo, stypendium szkolne może być przyznane w wysokości do 145% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2018 poz. 2220 ze zm. ) przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie od 31% do 60% kwoty o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2019 poz. 1507 ze zm.);

Zgodnie z art.90b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty – tekst jednolity (Dz. U. z 2019 poz. 1481 z późniejszymi zmianami) pomoc materialna przysługuje:

  1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
  2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiającym dzieciom i młodzieży, o których mowa w art.16 ust.7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
  3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

  1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą dotyczących w szczególności;

a) zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych,

b) zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistra, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę,

c) opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę,

d) opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub innych zajęciach edukacyjnych.

 

Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

 

Zasiłek szkolny

 

Zasiłek szkolny może być przyznany niezależnie od otrzymywanego stypendium w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudną sytuację materialna ucznia – przykładowo: długotrwała choroba, śmierć, kradzież, pożar lub inne zdarzenie nadzwyczajne i nieprzewidywalne.
Wniosek należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.

 

 

powrót