Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Klukowie

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu.

Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

 

Komu wydawana jest Karta

 

Karta wydawana jest:

  • rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;
  •  dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia;
  • dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;
  • dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;
  • dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  • osobie, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

W przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 6, Karta jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej.

Wnioski można pobrać na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

 

 

8. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

    • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
    • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

   Jeżeli Karta zostanie zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, na wniosek członka rodziny wielodzietnej wydaje się duplikat Karty, który podlega opłacie w wysokości 9,21 zł. Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, okazuje się dokument potwierdzający tożsamość lub w przypadku dziecka odpis aktu urodzenia.

   W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym wydającego Kartę Dużej Rodziny. Zmiana danych zawartych w Karcie wymaga wydania nowej Karty. Jeżeli stwierdzona zostanie utrata uprawnień do korzystania z programu posiadacz Karty jest obowiązany do jej niezwłocznego zwrotu.

   Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe jak i firmy prywatne. Aktualizowana na bieżąco lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest na stronie internetowej: www.rodzina.gov.pl

   Wniosek o wydanie Karty Dużej rodziny można pobrać ze strony internetowej www.rodzina.gov.pl

powrót